Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpondencia ADK
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná ekonómia APE
Aplikovaná elektronika AEN
Aplikovaná fyzika AFY
Aplikovaná informatika API
Aplikovaná matematika APM
Biológia BIO
Cestovný ruch CTO
Cvičenia z elektroniky CEE
Cvičenia z elektrotechnických meraní CEH
Cvičenia z elektrotechniky CEL
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia z mechatroniky CMY
Cvičenia z počítačových systémov CPF
Cvičenia z účtovníctva CVU
Cvičenia zo strojníctva CSN
Databázové aplikácie DAA
Dejepis DEJ
Ekonomické cvičenia EKC
Ekonomický seminár ESF
Ekonomika EKO
Ekonomika a právo EPQ
Ekonomika podnikania EPD
Elektroenergetika EEN
Elektronika ELE
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické merania ELM
Elektrotechnika ELK
Etická výchova ETV
Etika v podnikaní EVP
Fyzika FYZ
Fyzikálny seminár FYS
Geografia GEG
Grafické systémy GRS
Hospodárske výpočty HVY
Hydraulika HDR
Chémia CHE
Informačné technológie ITE
Informatické systémy IRS
Internet vecí IVI
Jazyková odborná príprava JOD
Konštrukcia elektronických zariadení KEZ
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Matematické a ekonomické výpočty MAV
Matematika MAT
Mechanika MEC
Mechatronika MNK
Myslím ekonomicky MYE
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborná prax PRX
Online ekonómia ONE
Operačné systémy OSY
PC architektúra PAY
Pneumatika PNE
Počítačová grafika POG
Počítačové siete PCI
Počítačové systémy POS
Podnikanie v cestovnom ruchu VCR
Praktická časť odbornej zložky OIP
Prax PXA
Priemyselná informatika PIT
Programovanie PRO
Programovanie CNC strojov PCM
Ročníkový projekt RPJ
Ruský jazyk RUJ
Seminár z informačných technológií ITS
Serverové technológie SXT
Sieťové technológie SIE
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská komunikácia KMM
Správanie SPR
Technická fyzika TFY
Technická grafika TEG
Technické kreslenie TCK
Technológia internetu TIR
Technológia mikroelektroniky TME
Telekomunikácie TKM
Telesná a športová výchova TSV
Televízna a komunikačná technika TLK
Teoretická časť odbornej zložky OIT
Tovaroznalectvo TVZ
Triednická hodina TRH
Účtovníctvo UCT
Účtovníctvo v praxi UCX
Viac ako peniaze VIP
Výpočtová technika VYT
Základy ekonomiky ZAN
Základy makroekonómie ZMN
Základy práva ZYP
Základy techniky ZTH

© aScAgenda 2019.0.1140 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.11.2018

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola
    Medvedzie 133/1,
    027 44 Tvrdošín
  • +4215831210

Fotogaléria